Υπηρεσίες

Προσφερόμενες υπηρεσίες συμβούλου

Υλοποιώντας με συνέπεια το στρατηγικό, επιχειρησιακό της σχέδιο, η εταιρεία EuroStart Consulting, προχωρεί με εποικοδομητικές συνεργασίες, στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε αυτούς τους απαιτητικούς καιρούς, στους οποίους δοκιμάζεται το “Ευρωπαϊκό πρότυπο” του κοινωνικού κράτους της μεταπολεμικής περιόδου, από τις κοινωνικές εξελίξεις στις ανεπτυγμένες, ανοιχτές οικονομίες. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων όσον αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για τις κοινωνίες του 21ου αιώνα. Και από αυτή την άποψη, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες συμβούλου και πιο συγκεκριμένα υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και αξιολόγησης στους τομείς της

  • Εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης – με καινοτόμες προσεγγίσεις στην υπηρεσία της ανάπτυξης ικανοτήτων, στην Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση και στα συστήματα Δια βίου Μάθησης
  • Απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής – με την ενίσχυση της απασχόλησης υπηρετώντας την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της ανεργίας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων
  • Υπηρεσιών (εξειδικευμένου) Συμβούλου για την υποστηριζόμενη διαρκή βελτίωση των ικανοτήτων διακυβέρνησης και σε άλλους τομείς δημόσιας πολιτικής, στην υγεία και κοινωνική περίθαλψη, στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή καθώς και ευρύτερα για
  • Υποστήριξη (συμβουλευτική – “evidence-based policy making”) με στόχο την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής σε όλους τους τομείς δημοσίου συμφέροντις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο της EuroStart Consulting προσφέρεται σε στενή συνεργασία με φορείς δημόσιας πολιτικής, ιδρύματα και συλλογικούς οργανισμούς καθώς και τον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας.