Προφίλ

Η εταιρεία

Η EuroStart Consulting ξεκίνησε τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια του έτους 2021 αξιοποιώντας το ήδη σημαντικό "απόθεμα" ευρωπαϊκής εμπειρίας στο πεδίο της τεχνογνωσίας της σχετικής με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αρμόδιους φορείς δημοσίου συμφέροντος – εθνικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς –, για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών (ολοκληρωμένων προγραμμάτων και κατάλληλα στοχευμένων δράσεων) στους τομείς της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και της οικοδόμησης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου. Με τον εντοπισμό και την ανάλυση έγκυρων και επαρκώς τεκμηριωμένων οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων, σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στις σταδιακά παγκοσμιοποιούμενες κοινωνίες του 21ου αιώνα. Με τη συνεργασία του εκάστοτε κατάλληλου δικτύου συνεργαζόμενων Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στη διεθνή σκηνή, αξιοποιώντας αποτελεσματικά το εκτεταμένο έργο και την συλλογικά εμπεδωμένη τεχνογνωσία τους.

Χρησιμοποιούμε με άλλα λόγια, με αποτελεσματικό τρόπο, την ικανότητα μιας "δεξαμενής εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου", διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη "διαπολιτισμική" οπτική στα προβλήματα της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους θεσμούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και την οικονομία στο σύνολό της, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της "έξυπνης" και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και σε όλον τον κόσμο. Οι συνεργαζόμενοι με τη EuroStart Consulting εμπειρογνώμονες διασφαλίζουν ότι κατά την παροχή συμβουλευτικού έργου από την εταιρεία αξιοποιείται το "απόσταγμα" της μακροχρόνιας εμπειρίας, από την πολύχρονη συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία για λύσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ευρώπη. Όπως η συνεργασία αυτή έχει οδηγήσει στην αυξημένη εμπειρία και την αξιοποίηση της "καλής πρακτικής" από ένα επεκτεινόμενο δίκτυο ευρωπαϊκών φορέων, από τους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της μάθησης και κοινωνικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανίας και της ιδιωτικής οικονομίας , στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης των προαναφερθέντων προκλήσεων των κοινωνιών του 21ου αιώνα, από την κλιματική αλλαγή στην παγκόσμια κινητικότητα κεφαλαίων και εργασίας και στην αποτελεσματική διακυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών, που καλύπτουν όλα τα επίπεδα παρέμβασης, από αυτό των προβλημάτων στο "πεδίο" ("πράξη") έως το επίπεδο της άσκησης πολιτικής, εθνικό ή και περιφερειακό (τοπικό).

Η εταιρεία EuroStart Consulting εδρεύει στην περιοχή της Αθήνας (Αττικής) και δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας τους αρμόδιους φορείς με την παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών συμβούλου στο πεδίο των σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κατάρτιση, την αγορά εργασίας και την απασχόληση και την ανάπτυξη καθώς και άλλους τομείς πολιτικής έντασης ανθρώπινου δυναμικού. Και με την "έξυπνη" αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των Ταμείων Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης καθώς και των Διαρθρωτικών Ταμείων. Είμαστε προετοιμασμένοι και διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην αξιοποίηση της πλέον των σαράντα ετών "καλής πρακτικής", της σχετικής με τη διακυβέρνηση της πολιτικής και του σχεδιασμού και παρακολούθησης της εφαρμογής δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει στη διάθεσή της τα δίκτυα και τη μεθοδολογία για την ενεργοποίηση και αξιοποίηση της προαναφερθείσης "συλλογικής" τεχνογνωσίας, προκειμένου να διευκολύνει την επίτευξη των κοινών διακυβευμάτων, στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, παρέχοντας τα μέσα για την επίτευξη των εκάστοτε απαραίτητων καινοτόμων λύσεων.